How To Repair Windows Media Player Blue Screen Error (Solved)

Home > Windows Media > Windows Media Player Blue Screen Error

Windows Media Player Blue Screen Error

Contents

Gadget driver troubles - whenever a new components is installed to the personal computer, it might not be appropriate using the unit driver. Here are my specs: (PC was custom built) Windows 7 Ultimate x64 full retail version Nvidia 9400 gt 1x500 gb 1x200 gb amd phenom 9500 x4 2.2ghz 3gb ram system is Juan Carlos Espinosa Agudelo October 1, 2012 at 5:22 am While that usually works, this time it doesn't, because it's not a video file and I don't use codecs with WMP. does the above give any clues as to what is most likely the culprit? http://speciii.com/windows-media/windows-media-player-screen-resolution-error.html

Nov 20, 2005 #23 howard_hopkinso TS Rookie Posts: 24,177 +19 Your minidump crashes with a bugcheck of 50, and pool_ corruption. 0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA Requested data was not in memory. Regards Howard Nov 14, 2005 #17 dugawug TS Rookie Topic Starter Posts: 74 howard_hopkinso said: As you already know this is often a hardware compatibility issue, and can be hard Then go in Media Player until it crashes. Here are the latest Insider stories. http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_7-pictures/windows-7-media-player-blue-screen-of-death/86f23a89-5604-43bb-a3a5-76c410922453

Windows Media Player Crash

Most crashes like this are usually hardware related, and can sometimes be fixed by updating drivers. I would re-install the newest version using this method. Computerworld The Voice of Business Technology Follow us Cloud Computing Computer Hardware Consumerization of IT Data Center Emerging Technology Enterprise Applications IT Management Internet Mobile & Wireless Networking Operating Systems Security Email a friend To Use commas to separate multiple email addresses From Privacy Policy Thank you Your message has been sent.

For this error you may need to try different NEC completes delivery of digital signage solutions for … items to uncover the answer. Email a friend To Use commas to separate multiple email addresses From Privacy Policy Thank you Your message has been sent. Did you load all your own drivers? BSOD Help and Support BSOD in Windows Media Player 12.0, error 0x00000027I'm having a problem playing certain music files (mp3) in WM Player 12.0.

Det beror nästan alltid på att: En drivrutin försöker få åtkomst till en minnessida som inte finns Ett oväntat fel uppstår i en systemtjänst (till exempel virussökning) Skadat eller felaktigt installerat Also, by what process did you use to install XP? When the msconfig window appears click on the startup tab. http://www.tomshardware.com/forum/235840-44-windows-media-player-causing-crashes Most Blue Screens of Death are components or driver relevant so current drivers could deal with the cause of the Stop error.

Försök med att återställa RAID-inställningarna till Autodetect (automatisk avkänning, vanligen rätt inställning). They point to various cuplprits including the two in my post above, and IEXPLORE.EXE. Regards Howard Nov 10, 2005 #5 dugawug TS Rookie Topic Starter Posts: 74 invaluable information! Målet med felsökningen är att hitta den drivrutinen och antingen avaktivera eller byta ut den.

Windows Media Player Freezes Windows 7

The registry is wherever the area all very important awareness is saved and any error inside the information could end result in a break down in the laptop. http://www.computerworld.com/article/2491256/malware-vulnerabilities/microsoft-urges-customers-to-uninstall-blue-screen-of-death-update.html Ange "!analyze -v" i kommandoradsfältet (kd>) längst ned i fönstret och tryck på Enter så utför WinDbg en detaljerad analys av filen. Windows Media Player Crash ha14 September 23, 2012 at 5:02 pm try to reinstall windows media player control panel -> Programs -> Turn Windows Futures on or off (so first time click on off, windows Vlc Face-off: SharePoint vs.

any way this could very well be the problem? http://speciii.com/windows-media/windows-media-player-codec-error-use-windows-media-player.html Latest Deals Affiliate Disclosure: By buying the products we recommend, you help keep the lights on at MakeUseOf. Corruption in the file system or bad blocks (sectors) on the disk can induce this error. Felsökningsverktyget för Windows är ett kraftfullt verktyg med många användningsområden, men i den här artikeln är vi endast intresserade av hur väl det kan analysera minnesdumpfiler som genererats vid blåskärmsfel och

Explore the IDG Network descend CIO Computerworld CSO Greenbot IDC IDG IDG Answers IDG Connect IDG Knowledge Hub IDG TechNetwork IDG.TV IDG Ventures Infoworld IT News ITwhitepapers ITworld JavaWorld LinuxWorld Macworld not long ago, i bought brand new Corsair XMS ram, fully compatible with my board. Look HERE for instructions on testing your ram. this content Regards Howard Nov 10, 2005 #3 dugawug TS Rookie Topic Starter Posts: 74 thanks...

I have network locations in my library. Nov 13, 2005 #14 howard_hopkinso TS Rookie Posts: 24,177 +19 All your latest minidumps crash with a bug check of 8E. Klicka här om du vill ändra operativsystem.

Om felet uppstår under startproceduren försöker du med att starta om med den senast fungerande konfigurationen.

Utan felsökningsverktyget är du begränsad till att avinstallera/uppdatera/återställa den drivrutin som innehåller den drivrutinsfil som nämns i blåskärmsmeddelandet. STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO) Den här stoppkoden anger att en drivrutin försökte få åtkomst till ett visst minnesområde när så inte skulle ske, vilket innebär att det själva drivrutinen är felaktig. what's odd is I uninstalled the DVD burning software that came w/ my Plextor DVD/RW and while it didn't remove this "GearAspiWDM.SYS" file, so far i can play a CD just Browse to the Media Features and uncheck the mark in front of Windows Media Player. 4.

Bild 2: Felsökningsverktyget för Windows Förslag på kommando för kommandoraden i felsökningsverktyget Stoppkoden från blåskärmsmeddelandet (1000007F är samma kod som 0x7F) Det som Windows anger orsakade kraschen (atapi.sys i det här Felsökningsverktyget öppnar dumpfilen och visar en kort beskrivning av orsaken till att systemet kraschade. (Bild 2) Första gången du använder felsökningsverktyget för att öppna en dumpfil för ett system måste du The only program that malfunctions is Windows Media Player. have a peek at these guys Read more. © 2016 MakeUseOf.

I ett verkligt system är modulnamnet en länk som du kan klicka på om du vill ha användbar information om modulen, vem som skapade den, hur gammal den är osv.

Saker att undersöka Konfigurationen av SATA-styrenhet i system-BIOS Om SATA-styrenheten växlas från ATA- till AHCI-läge (eller tvärtom) kan Windows inte kommunicera med SATA-styrenheten, eftersom olika lägen kräver olika drivrutiner. Regards Howard Nov 14, 2005 #19 dugawug TS Rookie Topic Starter Posts: 74 i will thanks... Now it should give the BSOD with a STOP error and perhaps a message at the top.

Restart your Laptop into Normal Mode. Som en sista utväg försöker du med att byta grafikkortet. In what order? Om du söker efter "windows debugger" på Google och klickar på länken för den första sökträffen kommer du till hemsidan för felsökningsverktyget för Windows.

Problems can arise when setting up peripherals incorrectly or updating components and software program. Win a iPhone 7 Plus 128GB! Regards Howard Nov 11, 2005 #7 dugawug TS Rookie Topic Starter Posts: 74 i can't thank you enough! puke: p.s.

The time now is 14:47. But that's not what's being... Go to Start and in the search type "Turn Windows features On or Off". 2. it seems (for now :haha: ) that i have a solid system!

Early reports of problems originated from Brazilian customers running Windows 7, but others outside that country noted that they received error messages pointing to software from Russian antivirus vendor Kaspersky Lab If that doesn`t help, then maybe you need to start uninstalling, and disconnecting you peripheral hadware, and then testing your system. See HERE for more info on reader_sl.exe See HERE for more info on CLI .exe. Restart your Laptop into Normal Mode.

what's the best way to prevent these programs to start automatically then? The operating method then has difficulty in accessing the knowledge it requires to operate the machine. These are easier to research then minidumps. After rebooting everything worked fine.